ARBETSBETYG

John Boija, personnummer 710722-0498, har under tiden 11 mars 1996 till den 31 maj 1997 varit deltidsanställd som sekreterare/assistent hos Körkortsjuridiska Byrån. Byrån biträder den rättssökande allmänheten i körkortsärenden och brottmål som har samband med körkortsärenden.

Arbetsuppgifterna har bestått av att boka in klienter, registrering av inkommande post, telefonkontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter, utskrifter på ordbehandlare av brev, inlagor till olika domstolar och myndigheter och andra handlingar samt betalningsbevakning. John Boija har även självständigt handhaft bevakningen av fatalietider, dvs han har sett till att inlagor och överklaganden expedierats i tid. Arbetsuppgifterna har vidare bestått av visst biträde vid rättsutredningar, dvs utredningar av innehållet i lagar, förordningar med mera.

John Boija är en mycket handlingskraftig och effektiv person som har lätt för att arbeta självständigt. Han har en mycket stor arbetsförmåga och är utomordentligt kunnig på dator- och ordbehandlingsområdet. Han är till och med snabbare med utskrifter än många skickliga heltidsarbetande sekreterare.

John Boija är en utåtriktad person som har lätt för personkontakter. Han har varit en stor tillgång i arbetet. Han slutar på egen begäran.

Stockholm 1997-05-29

Kristian Birko

Körkortsjuridiska Byrån
Kristian Birko
Kungsgatan 33, 7 tr
111 56 STOCKHOLM
Tel: 08-796 93 85
Fax: 08-796 93 83